Polityka prywatności

 1. Serwis prawniczy https://www.eprawohub.pl zaświadcza o zgodności
  dokumentu prawnego z prawem krajowym i europejskim, w tym
  przede wszystkim z przepisami RODO.
 2. Serwis prawniczy https://www.eprawohub.pl udziela licencji
  wieczystej na przedmiotowy dokument prawny.
 3. Wieczysty Licencjobiorca niniejszego dokumentu tj. DD Projekt, ul.
  Magazynowa 5a Kraków 30-858, NIP: 6371643238, REGON:
  357013463,
  biuro@ddprojekt.pl, będący właścicielem strony
  https://ddprojekt.pl/
  zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim
  ustanowionych.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.
 2. Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej
  https://ddprojekt.pl/ .
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10
  maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych jest DD Projekt, ul.
  Magazynowa 5a, Kraków 30-858, NIP: 6371643238, REGON: 357013463,
  biuro@ddprojekt.pl , będący właścicielem strony https://ddprojekt.pl/ .
 5. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji
  mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony internetowej.
 6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne,
  w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę
  przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
  osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną
  modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
  przepisów prawa
 7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj.
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
   której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
   nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;(„ograniczenie
   celu”)
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
   których są przetwarzane;(„minimalizacja danych”)
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”)
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
   dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których
   dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”)
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
   osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
   przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
   pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
   (integralność i poufność”).
 8. Administrator danych osobowych przetwarza tylko dane osób pełnoletnich. Jeśli
  opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej powezmą wiedzę o tym, że wypełniła ona
  formularz dostępny na stronie https://ddprojekt.pl/ prosimy o skontaktowanie się z
  nami w celu usunięcia tych danych z bazy.
 9. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą
  działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być
  przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w
  którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania
  Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

§2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe zbierane poprzez
  formularz kontaktu lub formularz do wyceny zamieszczony na stronie
  https://ddprojekt.pl/ obejmuje m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, adres
  e -mail, telefon służą do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu
  handlowego, przekazania wyceny usług realizowanych przez Administratora czy też
  prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem i ewentualnie podpisania i realizacji
  umowy.
 2. Dane osobowe zbierane na stronie https://ddprojekt.pl/ są przetwarzane przede
  wszystkim na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
  której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
  której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być
  przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną
  lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego –
  odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004
  roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 4. Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do
   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na
   bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza
   zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  2.  niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z
   prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
   przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony
   roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami.(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§3. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do
  udzielenia odpowiedzi na pytania, wyceny usług, rozwiązania problemów,
  prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane
  osobowe zostały powierzone, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji
  usługi, a także przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do
  przechowywania dokumentów sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń.
 2. Jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu
  wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

§4. Odbiorcy danych osobowych

 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika
  z przepisów prawa, ze zgody klienta, oraz zakresu usług z jakich korzysta klient.
 2. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące na zlecenie Administratora
  zamówienie i zajmujące się jego obsługą: pracownicy, współpracownicy, firmy
  księgowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki,
  firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych,
  kancelarie prawne, uprawnione organy państwowe.

§5. Twoje prawa w ochronie danych osobowych

 1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo
  1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art.
   17 RODO )
  4. ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO)
  5. przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO )
  6. do sprzeciwu -art. 21 RODO
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ .
 3. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta.
  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem.

§6. Naruszenie ochrony danych osobowych

 1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej
  zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je
  organowi nadzorczemu –(Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że
  jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub
  wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po
  upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli
  naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia
  praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia
  osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

 

II. POLITYKA COOKIES

 

§ 1. Co to są pliki cookies i w jakim celu są stosowane w stosunku do klientów.

 1. Używamy plików cookies na naszych stronach. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)
  RODO).
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane
  po stronie urządzenia końcowego Klienta w związku z korzystaniem ze strony
  internetowej https://ddprojekt.pl/.
 3. Przechowuje się w nim informacje, których Administrator może potrzebować, aby
  dostosować się do sposobów korzystania z niego przez klienta i aby zbierać dane
  statystyczne dotyczące strony.
 4. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie strony internetowej.
  Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów
  wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
  Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i
  dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies”
  zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 5. Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić klientowi korzystanie ze
  Strony Internetowej, poprzez zapamiętanie podanych raz informacji, tak aby klient za
  każdym razem nie musiał ich podawać, jak również pliki cookies służą dostosowaniu
  ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jego preferencji.
 6. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią
  danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu
  wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – a tam samym
  zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki
  cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują
  postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której
  dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest
  również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w
  widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty na stronie
  https://ddprojekt.pl/.
 7. Klient może sprzeciwić działaniom podjętym przez Administratora, a w przypadku
  wyrażenia zgody może być ona cofnięta w dowolnym momencie.

§2. Jakiego rodzaju pliki cookies są stosowane .

 1. Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
  1. Cookies sesyjne: przechowywane na urządzeniu Klienta Strony
   Internetowej i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
   Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta
   Strony Internetowej. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
   jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
   urządzenia Klienta Strony Internetowej.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej
   i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej
   przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z
   urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies trwałych nie
   pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
   informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
  3. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
   Usługobiorcy w zakresie zawartości Strony, lepiej zorganizować jego układ.
   “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze
   Strony Internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca
   został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na
   stronie Strony Internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych
   osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze
   Strony Internetowej.

§3. Dodatkowe informacje w sprawie cookies

 1. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
  Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze
  Strony Internetowej. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce
  nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 2. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową
  Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies”
  przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 3. Korzystamy z usług:
  1. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre
   Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w
   Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i
   pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
 4. W celu:
  1. zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne Google (Analytics,
   Optimize i inne), Użytkownik może w ustawieniach swojej przeglądarki
   wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych podmiotów,
   wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków
   blokujących narzędzia (np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl)
   lub korzystać z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w
   plikach cookies.
 5. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
  „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
  „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
  poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub
  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
  w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach
  przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na
  urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
  „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w
  Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z
  informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
  Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w
  zależności od przeglądarki, której używasz:
  FirefoxChromeSafariInternet Explorer / Microsoft Edge7. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre
  funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności i
polityki cookies.

Niniejsza wersja polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 15.09. 2020 r.

 

„Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru”
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………
Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………..
Kod pocztowy:………………………….Miejscowość:………………………………..
Telefon kontaktowy :…………………………………………………………………….
Adres e-mail :……………………………………………………………………………..
̈ Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez
…………………………………………… z siedzibą w ……………, przy ul.
………………… na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do przesłania Pani/Panu
potwierdzenia usunięcia Pani danych z naszego systemu. Przetwarzanie powyższych danych
ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego systemu oraz przesłanie potwierdzenia usunięcia
na wskazany w powyższym formularzu adres e-mail.